November 15th 1799 half-baptism, Susannah Bearman

November 15th 1799 half-baptism, Susannah Bearman