Thomas Fidler, coal merchant, probate 1874

Thomas Fidler, coal merchant, probate 1874